Hyuindai-sama
Я люблю этот мир таким, какой он нет.